Visos dienos mokyklos grupė

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

VDM grupės tvarkos aprašas

VDM grupės tikslas

Saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

VDM grupės uždaviniai

  • užtikrinti mokiniams mokymosi pagalbą ir mokytojų konsultacijas ruošiant namų darbus;
  • papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, organizuoti kokybišką grupės mokinių laisvalaikį;
  • plėtoti mokyklų socialinę partnerystę (plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.);
  • stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
  • organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės darbo laiko metu.

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS VEIKLOS MODELIS

VDM grupės veiklos modelis

I klasė

Pirmokų dienotvarkė

LAIKASVEIKLOS
8.00 – 12.00 Pamokos
12.00 – 13.00Pietūs
13.30 – 14.15Būreliai/veiklos lauke
14.15 – 15.00Pamokų ruoša
15.00 – 15.30Pavakariai
15.30 – 16.30Žaidimai kieme/mokykloje
16.30 – 17.00Laikas su knyga
17.00 – 17.45Stalo žaidimai, įvairios veiklos
17.45 – 18.00Pasiruošimas į namus

2 – 4 klasės

Antrokų, trečiokų ir ketvirtokų dienotvarkė

LAIKASVEIKLOS
8.00 – 13.00 Pamokos
13.00 – 13.30Pietūs
13.30 – 14.15Būreliai/veiklos lauke
14.15 – 15.00Pamokų ruoša
15.00 – 15.30Pavakariai
15.30 – 16.30Žaidimai kieme/mokykloje
16.30 – 17.00Laikas su knyga
17.00 – 17.45Stalo žaidimai, įvairios veiklos
17.45 – 18.00Pasiruošimas į namus

VDM GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

  • Tėvai pateikia prašymą dėl VDM grupės lankymo iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 5 d.
  • Išnagrinėjus tėvų prašymus, jie yra kviečiami pasirašyti VDM grupės lankymo sutartį.
  • Visos VDM grupės pradeda veikti ne vėliau kaip nuo rugsėjo 10 d.
Tvarkos aprašas
Prašymas
Sutartis

ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS APIE VDM grupę