Projektas „Vilniaus pokyčių mokyklos“

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla teikė paraišką dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus švietimo pažangos centro projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“, kuris padės mokykloms siekti spartesnės pažangos ir gerins ugdymo kokybę. Atsižvelgiant į paraiškoje apibūdintą mokyklos komandos motyvaciją siekti pažangos, supratimą, kokių pokyčių mokyklai reikia, projekto įgyvendinimo pajėgumus ir kt. Filaretų pradinė mokykla buvo atrinkta viena iš 10 mokyklų, dalyvauti šiame projekte.

Projekto tikslas

Sukurti ir mokykloje įdiegti mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemą.

Projekto uždaviniai

 1. Užtikrinant nuolatinio tobulėjimo koncepcijos įgyvendinimą mokykloje taikant lotoso diagramą klasės, mokyklos lygmeniu.
 2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, jų bendrąsias kompetencijas, įgalinant mokinius išsikelti asmeninius mokymosi tikslus.      
 3. Stiprinti mokytojų kompetenciją vertinti  mokinio kompetencijos ūgtį, formuluoti į pamatuojamą  veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį ir individualizuoti ugdymo procesą.

Priemonės ir būdai projekto tikslui pasiekti

 1.  Nuolatinio tobulinimo metodikos mokymai mokyklos lyderių komandai ir visam mokyklos kelektyvui.
 2. Sudarytas vieno lapo strateginis planas, pakoreguota mokyklos misija ir sukurtos mokyklos bendruomenės taisyklės, įvaldytas metodas  „Planuoti, daryti, tirti, veikti“.
 3. Mokinių portfolio kūrimas ir mokinio vedamų trišalių konferencijų organizavimas 1 kartą per mokslo metus.
 4. Mokymai mokytojoms, kaip formuluoti į pamatuotą veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį.
 5. Kolegialus pamokų stebėjimas teikiant grįžtamąją ryšį dėl į pamatuojamą veiklos rezultatą orientuoto pamokos uždavinio formulavimo.
 6. Praktiniai užsiėmimai mokytojams, kaip individualizuoti ugdymo procesą diferencijuojant pamokos uždavinį.

Projekto trukmė

2021 m. birželio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

2021 m. birželio mėn.

2021 m. birželio mėn. Filaretų pradinės mokyklos komanda susipažino su projekto kuratore Vilniaus švietimo pažangos centro direktorės pavaduotoja dr. Jurgita Rimkuviene.

2021 m. rugsėjo mėn.

Prieš prasidedant rugsėjui projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ mokyklų komandos rinkosi į susitikimą su projekto konsultantais – MRU  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais. Susitikimo tikslas – aptarti, kaip remiantis išsamia duomenų analize, siekti pokyčių mokykloje.

Lektorė Lina Bairašauskienė papasakojo apie ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno mokinio ir visos mokyklos pažangos. Padedant doc. dr. Violetai Jegelevičienei mokyklų komandos įvardino savo mokyklų pokyčių siekinius problemines sritis bei stiprybes. Doc. dr. Romas Prakapas aptarė mokyklų turimus duomenis ir jų panaudojimo metodologinius aspektus.

Komandos baigė darbą su kiekvienai mokyklai paskirtu konsultantu suderinusios artimiausias veiklas ir gavusios namų darbų – pradėti rengti ugdymo kokybės pokyčių planą.

2021 m. spalio mėn.

Kaip vienu žodžiu apibūdintumėte nuolatinį tobulinimą? Kokie šios sistemos lygmenys? Ar nuolatinio tobulinimo metodiką galima pritaikyti bet kokioje mokykloje?

Į šiuos klausimus, projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ dalyviams atsakė ir su tema supažindino ekspertė Marijke Broer, įvadiniame „Continuous Improvement“ seminare. Nuotolinio seminaro metu, didžiausias dėmesys buvo skiriamas išsamiai nuolatinio tobulinimo metodikos apžvalgai, aiškinimuisi, ką nuolatinis tobulinimas reiškia mokiniams bei mokytojams.

Seminarą užbaigė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorė Jurgita Zinkienė, kuri projekto dalyviams pasidalino, kokius nuolatinio tobulinimo elementus mato / taiko savo mokykloje, palygino įgyvendinamus komponentus su su užsienio šalių pavyzdžiais.

2021 m. gruodžio mėn.

Pristatyti „Vilniaus pokyčių mokyklų“ ugdymo kokybės pokyčių planai. Gruodžio 16 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) įvyko projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ refleksijų ir pirmojo etapo baigiamasis renginys. Šio susitikimo metu mokyklų komandų atstovai pristatė savo sukurtus ugdymo kokybės pokyčių planus, įsivardijo uždavinius, priemones, padėsiančias įgyvendinti tikslus – tarp kurių ir komandos formavimo, lyderystės mokymai pedagogams, nuolatinio tobulėjimo metodikos pritaikymas mokymosi procese, pamokos vertinimas bei įsivertinimas, kt.

Projektas LION QEST „Laikas kartu“

LIONS QUEST programos – tyrimais pagrįstos socialinio ir emocinio ugdymo
programos. Tyrimai patvirtina, kad programos tikslai pasiekiami laikanti programos
kūrėjų instrukcijų, panaudojant visus programos komponentus.

LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ metodikos komponentai:


• Nuoseklios socialinio ir emocinio ugdymo pamokos.
• Mokymosi tarnaujant edukacinio metodo integravimas.
• Kokybiška šeimos ir mokyklos partnerystė.
• Bendruomenės ir mokyklos partnerystė.

Metodika taip pat teikia pagalbą:

• Siekiant sukurti gerą mokymosi aplinką.
• Organizuojant profesinį tobulėjimą socialiniame ir emociniame ugdyme.

Programos metodikoje mokyklai, įgyvendinančiai programą, mokytojui, dirbančiam su
programa, pateikta visokeriopa, gerai suplanuota pagalba: nuoseklus turinys, mokymo
metodai, planavimo ir komponentų panaudojimo instrumentus.
Programa pritaikyta dirbant su mokiniais klasėje, tačiau socialinis ir emocinis ugdymas
taip pat svarbus ir reikalingas karantino sąlygomis. LIONS QUEST programos
medžiaga gali būti sėkmingai panaudota ir pritaikyta mokant mokinius nuotoliniu būdu.

Erasmus+ projektas

Erasmus+ projektas suteikia galimybę dalyvaujančioms mokykloms įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir stiprinti savo pajėgumus, taip pat sukurti aukštos kokybės naujoviškus rezultatus. Pagrindinis bendradarbiavimo partnerysčių tikslas – leisti mokykloms pagerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti gebėjimus veikti kartu tarptautiniu lygmeniu, skatinant veiklos internacionalizavimą.

Erasmus+ projekte Vilniaus Filaretų pradinė mokykla dalyvauja kartu su Prancūzijos, Vengrijos, Lenkijos, Italijos, Suomijos, Vokietijos ir Ispanijos mokyklomis.

Bendradarbiaujant su minėtų šalių mokyklomis buvo sukurtas kalendorius 2022 metams.

Žvalūs, stiprūs, vikrūs!

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos projektas „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“ laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui bei sporto renginių organizavimui finansavimą.

Projekto tikslai

 • Prisidėti prie sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimo skatinant Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokinius aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį lauke.
 • Siekti, kad Rasų seniūnijos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į lengvosios atletikos propagavimą.

Projekto veikla

Filaretų mokykla, vykdydama projektą „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“, organizuos aktyvų mokinių judėjimą, dalyvavimą įvairiuose žaidimuose lauke pertraukų metu. Propaguosime mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą  VDM veiklų metu praleisdami kuo daugiau laiko lauke aktyviai sportuojant. Vaikams su spec. poreikiais sudarysime sąlygas ugdyti pagrindinius motorikos įgūdžius, kurie yra svarbūs bendrai vaiko gerovei ir socialinės kompetencijos ugdymui. Įsigiję sporto inventorių praturtinsime Neformalaus švietimo sporto veiklų įvairovę. Organizuosime Sporto šventę Vilniaus Filaretų mokyklos bei Rasų seniūnijos bendruomenėms. Kviesime vyresnius kaip 65 metų bendruomenės narius aktyviai leisti laisvalaikį saugioje mokyklos sporto erdvėje.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. birželio – liepos mėn., numatomas tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Įsigytas ir įrengtas lauko gimnastikos kompleksas:

Išmanusis mokslininkas

2017 m. gruodžio 11 d. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Išmanusis mokslininkas“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto vertė – 39 957,82 Eur.

Šio projekto tikslas – pagerinti mokinių pasaulio pažinimo pasiekimus.

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla dalinsis savo turima patirtimi, įdirbiu ir konsultuos Vilniaus Žaliakalnio darželio mokyklos ir Širvintų pradinės mokyklos mokytojus.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta inovatyvi, įdomi ir mokinių bei mokytojų pažangą skatinanti pasaulio pažinimo mokymo platforma „Išmanusis mokslininkas“. Ši platforma, tai QR kodų ir mokymo peržengiant klasės ribas (gamtoje) derinys, sujungiantis naujo metodo taikymą gamtamoksliniame ugdyme, mokytojų kompetencijų tobulinimą, mokymosi aplinkos kompiuterizavimą (aprūpinimą būtinomis veiklai priemonėmis) ir gerosios ugdymo patirties sklaidą. Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos dendrologinio tako ribose bus integruoti specialiai sugeneruoti QR kodai, kuriuos nuskaičius mobiliuoju įrenginiu mokinys ar mokytojas bus nukreiptas į konkrečiam QR kodui priskirtą ugdymo turinį.

Projekto trukmė: 2017 m. gruodžio 11 d. – 2019 m. gruodžio 11 d.
Projekto vadovė: Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Boguckienė, tel. 8 (5) 215 4963, el.p. info@filaretu.vilnius.lm.lt
Projekto veiklos:

2018 m. vasario 21-22 dieną mokykloje vyko projekto „Išmanusis mokslininkas“ mokymai, į kuriuos atvyko projekto partneriai, Vilniaus Žaliakalnio darželio mokyklos ir Širvintų pradinės mokyklos mokytojos. Mokymų lektoriai doc.dr. Ingrida Prigodina Lukošienė, dr. Daiva Bigelienė, Genovaitė Kynė, Jurgita Blažienė ir Jovita Vaivadaitė dalinosi savo patirtimi, idėjomis, pasaulio pažinimo pamokose taikomais mokymo metodais ir technologijomis.