Kategorijos
Mokytojams Projektai Tėvams

Skaitmeninė matematikos klasė: Eduten Playground platformos integravimas

Projekto partneriai

Vilniaus miesto savivaldybės ir EDU Vilnius inicijuotas projektas panaudojant šiuolaikinės skaitmeninės matematikos mokymo ir mokymosi aplinkos, su dirbtinio intelekto elementais, padėti mokytojams efektyviau ir greičiau priimti ugdymo individualizavimo sprendimus.

Projekto tikslas

Pagerinti Vilniaus 1, 2, 3 ir 4 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Projekto veikla

  1. Vykdomi mokymai, susiję su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams.
  2. Organizuojamos konsultacijos mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground naudojimu.
  3. Organizuojamos konsultacijos mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten Playground platformoje.
  4. Tobulinamos mokytojų kvalifikacijos, naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme.
  5. Telkiami projekte dalyvaujantys mokytojai į virtualią mokymosi bendruomenę.

Projekto trukmė

2021 m. sausio mėn. 15 d. – tęstinis

Projekto koordinatorius

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos l. e. p. pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Filaretų mokykloje sudaromos sąlygos sistemingai (t.y. bent kartą per savaitę) naudotis
matematikos mokymo platforma (nuo 60 min. iki 90 min. per savaitę) kiekvienam mokiniui dalyvaujančiam projekte.

Eduten Playground turi visas gerąsias šiuolaikinės skaitmeninės matematikos mokymo ir mokymosi aplinkos savybes.

Eduten platforma:
− apima iki 85 proc. Lietuvos 1-8 klasių matematikos ugdymo turinio. Užduotys – lietuvių kalba;
− gerai parengta ir išbandyta, Suomijoje naudojama jau 8 metus;
− naudojama daugiau nei 40 šalių mokyklose;
− turi daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos;
− tinka mokinių darbui mokykloje ir namuose. Ypatingai tinkama savarankiškai dirbant nuotoliniu būdu;
− labai palengvina matematikos mokytojo darbą ir sutrumpina pasiruošimo pamokoms laiką;
− naudoja dirbtinio intelekto metodus mokinių mokymosi sunkumų diagnostikai;
− padeda mokytojui efektyviau dirbti ir tobulinti profesines kompetencijas;
− moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais;
− turi labai gerą mokymosi duomenų analitiką, pritaikytą mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pasiekimų ir
pažangos stebėsenai;
− vykdo automatinį mokinių diferencijavimą, remiantis mokinių pažangos duomenimis;
− suteikia galimybes individualizuoti vertinimo skales klasei ar konkrečiam mokiniui;
− naudojant dirbtinio intelekto technologiją parengia mokinių mokymosi analitiką mokinio, pamokos, klasės,
mokyklos lygiu;
− sudaro galimybę apie vaiko sėkmes elektroniniu paštu informuoti tėvus.