Erasmus+ projektas

Erasmus+ projektas suteikia galimybę dalyvaujančioms mokykloms įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir stiprinti savo pajėgumus, taip pat sukurti aukštos kokybės naujoviškus rezultatus. Pagrindinis bendradarbiavimo partnerysčių tikslas – leisti mokykloms pagerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti gebėjimus veikti kartu tarptautiniu lygmeniu, skatinant veiklos internacionalizavimą.

Erasmus+ projekte Vilniaus Filaretų pradinė mokykla dalyvauja kartu su Prancūzijos, Vengrijos, Lenkijos, Italijos, Suomijos, Vokietijos ir Ispanijos mokyklomis.

Bendradarbiaujant su minėtų šalių mokyklomis buvo sukurtas kalendorius 2022 metams.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujame su Vilniaus Goethes institutu

2021 m. Spalio 19 d. Filaretų mokykloje lankėsi Goethes instituto pedagoginio bendradarbiavimo, vokiečių kalbos kursų ir egzaminų programų koordinatorė Margarita Repečkienė ir svečias iš Vokietijos Tobias Campoverde.

Džiaugiamės galėdami dalyvauti kartu su kitais Lietuvos mokytojais Goethes instituto CLILIG projekte (integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje.).

Aktyvūs kalbos mokymo(si) metodai per kitų dalykų turinį atveria naujas perspektyvas užsienio kalboms ir padeda mokiniams ugdyti bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo kompetencijas.

Informacija apie projektą.

Bendradarbiaujame su Vokietijos pradine mokykla

Nuo 2021 m. spalio mėnesio Filaretų pradinė mokykla pradeda naują bendradarbiavimo projektą su  Europaschule ,,Friedrich Schiller“ pradine mokykla (Jena, Vokietija).Kartu su mokykla partnere kursime 2022 metų kalendorių, su mokiniais ir mokytojais virtualiai bendrausime ,,eTweening Live“ platformoje. Mūsų mokyklos mokiniai turės puikią galimybę pabendrauti su bendraamžiais iš Vokietijos, bei praturtinti savo kalbinius įgūdžius.

Projektas ,,Vadovėlio ,,Paul, Lisa & Co” pilotavimas Lietuvos mokyklose”

Goetheʾs institutas Lietuvoje ir mūsų mokyklos vokiečių kalbos mokytojos Jolanta Turlienė ir Rima Oganesian vykdys 2017-2018 ir 2018-2020 mokslo   metais projektą ,,Vadovėlio ,,Paul, Lisa & Co“ pilotavimas Lietuvos mokyklose“.

Goetheʾes institutas Vilniuje sudaro galimybę mokytojams dalyvauti mokymuose, aprūpina mokyklos mokinių pilotinę grupę (4c dvikalbio ugdymo klasę), besimokančią vokiečių kalbą kaip 1-ąją užsienio kalbą nuo 1-os klasės, mokymo medžiagos ,,Paul, Lisa &Co Starter“ vadovėliu ir pratybomis.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gegužės 30 d. vokiečių kalbos mokytojos naudojo naują mokymo medžiagą kaip pagrindinį vadovėlį pilotinėje grupėje, parengė ir pravedė projekte dalyvaujančių mokyklų bei Goethʾes instituto atstovams atviras pamokas su pilotine grupe.

Studentų iš Heidelbergo (Vokietija) praktika

Nuo 2009 metų mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos edukologijos universitetu Heidelberge.

Šio universiteto studentai turi galimybę, atlikdami pedagoginę praktiką mūsų mokykloje, įgytas teorines žinias susieti su praktine veikla bei ugdyti profesinius gebėjimus.

Padagogische Hochschule Heidelberg

Studentai 4-5 savaičių metu išmoksta taikyti įvairius mokymo metodus, planuoti pamoką bei išsikelti pamokos tikslus ir uždavinius.

Siekiant bendrų ugdymo tikslų būsimieji pedagogai mielai bendrauja su mokiniais ir visais mokyklos mokytojais; kartu dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime bei patys organizuoja renginius ir išvykas.

2018 metų rugsėjo 11 d. – spalio 5 d. mūsų mokykla vėl sulaukė trijų studentų iš Heidelbergo miesto Edukologijos universiteto. Studentai stebėjo ir vedė užsienio kalbų pamokas bei dalyvavo mokyklos bendruomenės gyvenime.

Vokiečių kalbos mokytojos Rima Oganesian ir Jolanta Turlienė

Comenius 2.2. (Kalbų asistentas mokykloje) projektas

Comenius programos tikslas yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą.

Veiklos tikslas – suteikti mokykloms galimybę priimti Comenius asistentą iš kitos Europos šalies savo mokykloje.

Tokia asistento praktika padeda vystyti europinę dimensiją, skatina mokytis kitų kalbų, didina siūlomų užsienio kalbų įvairovę mokykloje, padeda stiprinti ir plėsti CLIL (integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas) diegimą.

Comenius asistento praktika Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje 2012-2013 m.m.

2012-2013 m.m. mūsų mokykloje praktiką atlieka kūno kultūros mokytojas – Comenius asistentas iš Portugalijos Roberto Resendes.

Comenius asistento praktika Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje 2011-2012 m.m.

2011-2012 m.m. nuo spalio 3 dienos mūsų mokykloje trijų mėnesių praktiką atlieka užsienio kalbų asistentė iš Lenkijos Ewelina Potwora.

Asistento praktikos veikla:

  • pagalba mokytojui darbo klasėje metu;
  • pagalba mokiniams darbo grupėje metu ir projektiniame mokyme;
  • pagalba mokytojui dirbant su specialiųjų poreikių vaikais;
  • informacijos apie savo šalį skleidimas;
  • projektų vystymas ir įgyvendinimas.

2010 m. spalio 14 d. Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje įvyko Comenius programos monitoringas. Vizito tikslas – atlikti veiklos stebėjimą ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp paraiškos teikėjo institucijos ir Fondo. Susitikime dalyvavo: projektų koordinatorius Liutauras Ivaška, projektų koordinatorės Žana Orlova (Lietuva), Maija Visuma (Latvija), Kirsti Sinivee (Estija), Merike Talli (Estija), mokyklos direktorė Nijolė Malinauskienė, veiklos koordinatorė Rima Oganesian, Comenius asistentė Csilla Kollar (Vengrija).Po susitikimo Vilniaus Filaretų pradinei mokyklai oficialiai pateikti Comenius programos veiklos 2010 m. monitoringo vizito rezultatai:

„Vilniaus Filaretų pradinė mokykla tinkamai administruoja Comenius asistento veiklą. Institucijos personalas asistentei suteikia visą reikalingą informaciją apie numatytas jam vykdyti veiklas. Mokykloje yra paskirtas atsakingas asmuo, kuris padeda asistentei ir visapusiškai koordinuoja jos veiklą. Asistentė dirba vokiečių kalbos pamokose, kartu su dailės mokytoja veda dailės būrelį. Asistentei suteikta galimybė išmokyti vaikus keletą jos gimtosios kalbos žodžių, planuojama kartu su muzikos mokytoja išmokyti vengriškų vaikiškų dainelių.

Institucijoje reguliariai atliekamas asistentės veiklos vertinimas: aptariama kiekviena pamoka. Bendradarbiavimas Comenius veikloje naudingas tiek mokyklai (ir visai jos bendruomenei), tiek asistentei.

Rekomenduojame su asistentės pagalba inicijuoti bendradarbiavimą su Vengrijos pradine mokykla (galbūt ne ta kurioje asistentė mokėsi). Kolegės iš Latvijos ir Estijos taip pat pasiūlė galimybę mokyklai padėti surasti partnerių būsimamComenius partneryščių projektui.“

Projekto mokykloje koordinatorės

Rima Oganesian ir Jolanta Turlienė

CLIL projektas

Žaisdami mokomės kalbų – „pasinėrimas į kalbą“ vaikiškame amžiuje

Ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis

Ankstyvas užsienio kalbų mokymasis skatina bendrąją vaiko dvasinę ir kognityvinę raidą. Dvikalbėje aplinkoje augantys ir/ar ugdomi vaikai sąmoningiau suvokia kalbą kaip reiškinį. Jie lanksčiau mąsto ir geba įsijausti į ne taip gerai kaip jie kalbą suprantančių žmonių padėtį. Keliomis kalbomis kalbantiems žmonėms atsiveria naujos galimybės šiuolaikiniame pasaulyje ir profesinėje karjeroje. Knygų, filmų, bendravimo ir pan. ne gimtąja kalba dėka jiems tampa prieinamos ir suprantamos kitos kultūros. Tai būtų neįmanoma be užsienio kalbos žinių.

Dvikalbė klasė

Laikas pradinėje mokykloje yra ypač tinkamas mokytis naujos kalbos. Tačiau vaikams nėra įprastų kalbos pamokų, kurias jų tėveliai lankė mokykloje. Naujõs kalbõs vaikai mokosi „pasinerdami“ į tą kalbą (angl. immersion). Bilingvistinėje (dvikalbėje) klasėje naujoji kalba yra darbo, bendravimo kalba. Pagal principą „vienas asmuo – viena kalba“ viena mokytoja kalba tik lietuviškai, o kita – tik vokiškai.

Vokiečių kalbos mokymasis lavina gimtosios kalbos įgūdžius

Vokiečių kalbos mokytojai

Viską, ką pasako užsienio kalba kalbanti mokytoja, ji sustiprina mimika, gestais arba ženklais. Naujoji kalba vaikui palaipsniui atsiveria per konkrečias situacijas. Būtent taip – natūraliai – vaikai mokosi kalbos, ir nesvarbu, ar ji pirmoji, ar jau antra. Taigi, „pasinėrimas į kalbą“ yra palankesnis vaikui nei bet kuris kitas kalbų mokymosi metodas: jis teikia vaikui drąsos mokytis, nes nėra jokio psichologinio spaudimo. Šis metodas nereikalauja iš vaiko daugiau, negu jis gali. Tad nenuostabu, jog „pasinėrimas į kalbą“ visame pasaulyje pripažįstamas sėkmingiausiu kalbų mokymo metodu.

Spartesnė protinė raida

Dažnai baiminamasi, kad vaikai, mokydamiesi antros kalbos, esą nepajėgūs normaliai išmokti savo gimtosios kalbos, papildoma kalba jiems esanti pernelyg didelis krūvis. Tokios ir panašios baimės yra nepagrįstos, ypač jei darželyje pradėtos mokytis užsienio kalbos toliau mokomasi mokykloje. Vaikui nebūtina visiškai įvaldyti vieną kurią kalbą, prieš pradedant mokytis kitos. Kadangi vaikai savo supratimą apie kalbą nesąmoningai perkelia ir į gimtąją kalbą, gimtosios kalbos įgūdžiais jie dažnai net lenkia savo bendraamžius. Spartesnę protinę raidą įrodo, pvz. geresni tokių vaikų pasiekimai matematikoje.

„Mano kalbos ribos – tai mano pasaulio ribos.“

Ludwig’as Wittgenstein’as (1889 – 1951)

Kiekvienas vaikas gali mokytis kalbų

Norint mokytis kalbų pagal „pasinėrimo į kalbą“ metodą, nereikia turėti jokių ypatingų gabumų. Šis mokymosi būdas tinkamas kiekvienam vaikui. Visi žmonės pasižymi genetiniais gebėjimais mokytis kalbų. Svarbiausia, kad vaikai turėtų galimybę pakankamai laiko praleisti aplinkoje, kurioje kalbama naująja kalba. Ryšys su šia kalba turi būti įvairiapusis ir ilgalaikis. Be to, kontaktas su kitakalbiais žmonėmis mažina svetimybių baimę ir skatina toleranciją.

Pasaulyje pripažintas metodas

„Pasinėrimo į kalbą“ metodas taikomas jau daugelį metų įvairiausiose pasaulio šalyse. Ypač jis populiarus Kanadoje, Australijoje, Singapūre, pastaruoju metu ir Ispanijoje, Suomijoje, Prancūzijoje bei Vokietijoje. Lietuvoje, remiantis šiuo ugdymo būdu, dvikalbystė propaguojama tik vaikų ugdymo centre „Saulės gojus“ ir nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje vienoje klasėje.

Užsienio kalbos – raktas į Europą

Daugiakalbystė sudaro ypač svarbias prielaidas taikai išsaugoti ir tolerancijai plėtoti. Gebėjimas visavertiškai bendrauti keliomis kalbomis Europoje yra vienas iš būtinų aukštos kvalifikacijos įrodymų. Tą patvirtino ir Europos Sąjungos valstybių bei vyriausybių vadovai, 2002 metų pavasarį susirinkę į aukščiausio lygio susitikimą Barselonoje. Visiems ES vaikams turi būti suteikiama galimybė jau ankstyvajame amžiuje įvaldyti gimtąją kalbą ir mokytis dar dviejų užsienio kalbų. Daugelis mūsų, suaugusiųjų, iš savo patirties galime pasakyti, jog įprastinių mokykloje perteiktų užsienio kalbos žinių vėliau nepakanka laisvam bendravimui.

Dvikalbio projekto vadovas ir koordinatorius
Goethe’s instituto Švietimo ekspertas
Tel:+ 370 5 2314433
Fax: + 370 5 2314432
exu@vilnius.goethe.org

Renginiai

Europos kalbų dienos

Kiekvienai metais mokykloje Rugsėjo 26-ąją dieną švenčiame Europos kalbų dieną. Šią dieną visa Europa švenčia jau nuo 2001 metų. Šventės tikslas – iškelti daugiakalbystę kaip vieną iš didžiausių Europos vertybių, įprasminti kalbų mokymosi įvairovę, skatinti įvairių kalbų mokymąsi bei kultūrų sklaidą Lietuvoje ir Europoje.

2021 m. Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. Filaretų mokyklos mokiniai ir mokytojai minėjo Europos kalbų dieną.

Šauniosios užsienio kalbų mokytojos Rima Oganesian ir Jolanta Turlienė su ketvirtokais pasveikino visą bendruomenę įvairiomis Europos šalių kalbomis: ispanų, italų, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių, anglų ir žinoma lietuvių kalbomis. Šventės metu skambėjo nuostabios dainos lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis, o labiausiai nustebino vaikų paruoštos greitakalbės ne tik lietuvių, bet ir rusų, anglų, vokiečių bei švedų kalbomis!!!

2018 m. Europos kalbų diena

2018 metais Kalbų dieną paminėjome kartu su studentais iš Vokietijos. Būsimi pradinių klasių mokytojai suvaidino voriuko istoriją anglų ir vokiečių kalbomis, kartu su mokiniais dainavo voriuko dainelę, išmokė sveikintis ir atsisveikinti įvairiomis Europos šalių kalbomis.

Vokiečių kalbos dienos Lietuvoje

Vokiečių kalbos dienos tapo tradiciniu kasmetiniu renginiu, per kurį visa Lietuva prabyla vokiškai!

Kasmet mūsų mokykla jungiasi prie šios gražios Vilniaus Goethes instituto iniciatyvos.

2021 m. Vokiečių kalbos dienos

2021 m. Spalio 18 ir 19 dienomis mokykloje vyko linksmosios muzikinės vokiečių kalbos pamokėlės.

4B ir 3D klasių mokiniai integravo šokio ir muzikos pamokas į vokiečių kalbos pamoką.

2021 m. spalio 19 d. Filaretų pradinėje mokykloje vyko dirbtuvės pirmų ir antrų klasių mokiniams STEBUKLAI SU VOKIEČIŲ KALBA. Dirbtuvėse „Stebuklai su vokiečių kalba“ mokiniams vokiečių kalba derinama su paprastų fokusų mokymųsi. Fokusai – tai galimybė mokantis ugdyti įvairius gebėjimus ir jausmus, pavyzdžiui, kalbėjimo džiaugsmą, judesių koordinaciją, pasitikėjimą savimi, vaidmenų prisiėmimą, bendrystės jausmą ir loginį mąstymą.

Mokiniai fokusus atliko vadovaudami patyrusio iliuzionisto Tobias Campoverde, jo instrukcijos pateikiamos paprasta vokiečių kalba. Mokydamiesi mokiniai turės bendradarbiauti tarpusavyje ir „šokinėti“ iš gimtosios kalbos į vokiečių kalbą.

2018 m. Vokiečių kalbos dienos

2018 metais  spalio 22-26 dienomis  Filaretų pradinės mokyklos mokiniai kartu su vokiečių kalbos mokytojomis prisijungė prie Vokiečių kalbos dienų Lietuvoje iniciatyvos.

Per vokiečių kalbos pamokas mokiniai visą savaitę keliavo su kiškeliu Felix po Vokietijos miestus, pažino šalį, kurios kalbą mokosi, rašė jam ir jo draugei Sophie laiškus, piešė piešinius ir surengė kūrybinių darbų parodą.

Šv. Martyno diena

2018 m. lapkričio 12 dieną 16 val. mokyklos bendruomenė rinkosi į Žibintų šventę. Rinkome originaliausią žibintą, vaišinomės karšta arbata!