Projektas „Vilniaus pokyčių mokyklos“

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla teikė paraišką dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus švietimo pažangos centro projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“, kuris padės mokykloms siekti spartesnės pažangos ir gerins ugdymo kokybę. Atsižvelgiant į paraiškoje apibūdintą mokyklos komandos motyvaciją siekti pažangos, supratimą, kokių pokyčių mokyklai reikia, projekto įgyvendinimo pajėgumus ir kt. Filaretų pradinė mokykla buvo atrinkta viena iš 10 mokyklų, dalyvauti šiame projekte.

Projekto tikslas

Sukurti ir mokykloje įdiegti mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemą.

Projekto uždaviniai

 1. Užtikrinant nuolatinio tobulėjimo koncepcijos įgyvendinimą mokykloje taikant lotoso diagramą klasės, mokyklos lygmeniu.
 2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, jų bendrąsias kompetencijas, įgalinant mokinius išsikelti asmeninius mokymosi tikslus.      
 3. Stiprinti mokytojų kompetenciją vertinti  mokinio kompetencijos ūgtį, formuluoti į pamatuojamą  veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį ir individualizuoti ugdymo procesą.

Priemonės ir būdai projekto tikslui pasiekti

 1.  Nuolatinio tobulinimo metodikos mokymai mokyklos lyderių komandai ir visam mokyklos kelektyvui.
 2. Sudarytas vieno lapo strateginis planas, pakoreguota mokyklos misija ir sukurtos mokyklos bendruomenės taisyklės, įvaldytas metodas  „Planuoti, daryti, tirti, veikti“.
 3. Mokinių portfolio kūrimas ir mokinio vedamų trišalių konferencijų organizavimas 1 kartą per mokslo metus.
 4. Mokymai mokytojoms, kaip formuluoti į pamatuotą veiklos rezultatą orientuotą pamokos uždavinį.
 5. Kolegialus pamokų stebėjimas teikiant grįžtamąją ryšį dėl į pamatuojamą veiklos rezultatą orientuoto pamokos uždavinio formulavimo.
 6. Praktiniai užsiėmimai mokytojams, kaip individualizuoti ugdymo procesą diferencijuojant pamokos uždavinį.

Projekto trukmė

2021 m. birželio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

2021 m. birželio mėn.

2021 m. birželio mėn. Filaretų pradinės mokyklos komanda susipažino su projekto kuratore Vilniaus švietimo pažangos centro direktorės pavaduotoja dr. Jurgita Rimkuviene.

2021 m. rugsėjo mėn.

Prieš prasidedant rugsėjui projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ mokyklų komandos rinkosi į susitikimą su projekto konsultantais – MRU  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais. Susitikimo tikslas – aptarti, kaip remiantis išsamia duomenų analize, siekti pokyčių mokykloje.

Lektorė Lina Bairašauskienė papasakojo apie ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno mokinio ir visos mokyklos pažangos. Padedant doc. dr. Violetai Jegelevičienei mokyklų komandos įvardino savo mokyklų pokyčių siekinius problemines sritis bei stiprybes. Doc. dr. Romas Prakapas aptarė mokyklų turimus duomenis ir jų panaudojimo metodologinius aspektus.

Komandos baigė darbą su kiekvienai mokyklai paskirtu konsultantu suderinusios artimiausias veiklas ir gavusios namų darbų – pradėti rengti ugdymo kokybės pokyčių planą.

2021 m. spalio mėn.

Kaip vienu žodžiu apibūdintumėte nuolatinį tobulinimą? Kokie šios sistemos lygmenys? Ar nuolatinio tobulinimo metodiką galima pritaikyti bet kokioje mokykloje?

Į šiuos klausimus, projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ dalyviams atsakė ir su tema supažindino ekspertė Marijke Broer, įvadiniame „Continuous Improvement“ seminare. Nuotolinio seminaro metu, didžiausias dėmesys buvo skiriamas išsamiai nuolatinio tobulinimo metodikos apžvalgai, aiškinimuisi, ką nuolatinis tobulinimas reiškia mokiniams bei mokytojams.

Seminarą užbaigė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorė Jurgita Zinkienė, kuri projekto dalyviams pasidalino, kokius nuolatinio tobulinimo elementus mato / taiko savo mokykloje, palygino įgyvendinamus komponentus su su užsienio šalių pavyzdžiais.

2021 m. gruodžio mėn.

Pristatyti „Vilniaus pokyčių mokyklų“ ugdymo kokybės pokyčių planai. Gruodžio 16 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) įvyko projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ refleksijų ir pirmojo etapo baigiamasis renginys. Šio susitikimo metu mokyklų komandų atstovai pristatė savo sukurtus ugdymo kokybės pokyčių planus, įsivardijo uždavinius, priemones, padėsiančias įgyvendinti tikslus – tarp kurių ir komandos formavimo, lyderystės mokymai pedagogams, nuolatinio tobulėjimo metodikos pritaikymas mokymosi procese, pamokos vertinimas bei įsivertinimas, kt.

Projektas LION QEST „Laikas kartu“

LIONS QUEST programos – tyrimais pagrįstos socialinio ir emocinio ugdymo
programos. Tyrimai patvirtina, kad programos tikslai pasiekiami laikanti programos
kūrėjų instrukcijų, panaudojant visus programos komponentus.

LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ metodikos komponentai:


• Nuoseklios socialinio ir emocinio ugdymo pamokos.
• Mokymosi tarnaujant edukacinio metodo integravimas.
• Kokybiška šeimos ir mokyklos partnerystė.
• Bendruomenės ir mokyklos partnerystė.

Metodika taip pat teikia pagalbą:

• Siekiant sukurti gerą mokymosi aplinką.
• Organizuojant profesinį tobulėjimą socialiniame ir emociniame ugdyme.

Programos metodikoje mokyklai, įgyvendinančiai programą, mokytojui, dirbančiam su
programa, pateikta visokeriopa, gerai suplanuota pagalba: nuoseklus turinys, mokymo
metodai, planavimo ir komponentų panaudojimo instrumentus.
Programa pritaikyta dirbant su mokiniais klasėje, tačiau socialinis ir emocinis ugdymas
taip pat svarbus ir reikalingas karantino sąlygomis. LIONS QUEST programos
medžiaga gali būti sėkmingai panaudota ir pritaikyta mokant mokinius nuotoliniu būdu.

Erasmus+ projektas

Erasmus+ projektas suteikia galimybę dalyvaujančioms mokykloms įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir stiprinti savo pajėgumus, taip pat sukurti aukštos kokybės naujoviškus rezultatus. Pagrindinis bendradarbiavimo partnerysčių tikslas – leisti mokykloms pagerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti gebėjimus veikti kartu tarptautiniu lygmeniu, skatinant veiklos internacionalizavimą.

Erasmus+ projekte Vilniaus Filaretų pradinė mokykla dalyvauja kartu su Prancūzijos, Vengrijos, Lenkijos, Italijos, Suomijos, Vokietijos ir Ispanijos mokyklomis.

Bendradarbiaujant su minėtų šalių mokyklomis buvo sukurtas kalendorius 2022 metams.

Žvalūs, stiprūs, vikrūs!

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos projektas „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“ laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui bei sporto renginių organizavimui finansavimą.

Projekto tikslai

 • Prisidėti prie sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimo skatinant Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos mokinius aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį lauke.
 • Siekti, kad Rasų seniūnijos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į lengvosios atletikos propagavimą.

Projekto veikla

Filaretų mokykla, vykdydama projektą „Žvalūs, stiprūs, vikrūs!“, organizuos aktyvų mokinių judėjimą, dalyvavimą įvairiuose žaidimuose lauke pertraukų metu. Propaguosime mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą  VDM veiklų metu praleisdami kuo daugiau laiko lauke aktyviai sportuojant. Vaikams su spec. poreikiais sudarysime sąlygas ugdyti pagrindinius motorikos įgūdžius, kurie yra svarbūs bendrai vaiko gerovei ir socialinės kompetencijos ugdymui. Įsigiję sporto inventorių praturtinsime Neformalaus švietimo sporto veiklų įvairovę. Organizuosime Sporto šventę Vilniaus Filaretų mokyklos bei Rasų seniūnijos bendruomenėms. Kviesime vyresnius kaip 65 metų bendruomenės narius aktyviai leisti laisvalaikį saugioje mokyklos sporto erdvėje.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. birželio – liepos mėn., numatomas tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Įsigytas ir įrengtas lauko gimnastikos kompleksas:

Aš – Lietuvos pilietis!

Projekto partneriai

Projekto „Aš – Lietuvos pilietis!“ partnerė gidė Jūratė Petrušytė. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus labdaros ir paramos fondas „Filaretukai“.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba pasiekti nepasiekiamus ir auginti aktyvų ir sąmoningą Lietuvos pilietį.

Projekto veikla

Filaretų mokyklos VDM veiklos vyksta visose mokyklos klasėse. Pilietinis ugdymas pradinėje mokykloje – svarbi bendrojo ugdymo dalis, apimanti ne vien mokymo(si) turinį, bet ir visą mokyklos gyvenimą: jos mikroklimatą, ugdymo proceso organizavimą, neformalųjį ugdymą, mokyklos bendruomenės narių santykius, ryšius su vietos bendruomene. Socialinis-pilietinis ugdymas grindžiamas savęs paties ir kitų žmonių pažinimu ir pripažinimu, tolerancija, istorinės bei geografinės aplinkos tyrinėjimu, tautiškai ir pilietiškai aktyvia elgsena. Žmogaus socialumą, pilietiškumą, patriotizmą, įsipareigojimą savo artimiesiems, bendruomenei ir Tėvynei lemia asmens vertybių sistema. Šiuo projektu siekiame ugdyti šias vaikų vertybines nuostatas:

• nusiteikimą būti jautriam, atjaučiančiam bei pasirengusiam padėti klasėje, draugų grupėje, šeimoje ir santykiuose su artimaisiais;

• nuostatą asmeninius santykius, bendravimą ir bendradarbiavimą grįsti savitarpio supratimu, tarimosi ir susitarimo dvasia, taikiai spręsti iškylančius nesutarimus ir konfliktus;

• tolerantišką požiūrį į skirtybes: išvaizdos, pomėgių, gebėjimų ir kitus skirtumus;

• sąžiningumą, pareigingumą bei atsakomybę; pagarbų, tausojantį santykį su gamtine ir kultūrine aplinka; pagarbą savo tautos tradicijoms, religijai, kultūros paveldui;

• meilę gimtajam kraštui, pasiryžimą savo darbu prisidėti prie gimtojo krašto pažangos.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d., numatomas tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Esant sudėtingai situacijai dėl pandemijos, moksleiviai netenka galimybių vykti į edukacines išvykas ir susipažinti su Lietuvos istorija, tautiškumo puoselėjimu bei socialiniais bendruomenės projektais. Mokyklos iniciatyva, panaudoję šiuolaikinių informacinių technologijų galimybes, rengsime vaikams virtualias ekskursijas į Lietuvos istorijos ir valstybingumo muziejus, tautinio paveldo muziejus, svarbias Lietuvos istorijai vietas. Šios veiklos yra tęstinumas ir pagilinimas žinių, kurias vaikai mokosi pamokų metu.

Leisk laisvalaikį aktyviai!

Projekto partneriai

Projekto „Leisk laisvalaikį aktyviai!“ partneriai Vilniaus Filaretų mokyklos bendruomenė, Filaretų g. bendruomenė, Všį Aktyviems. Projekto finansiniai partneriai Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus labdaros ir paramos fondas „Filaretukai“.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – Filaretų mokyklos bendruomenės pastangomis skatinti mokinių  fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, gilinti šios srities žinias, įgūdžius, kurti unikalią, integruotą ir darnią sveikos gyvensenos aplinką.

Projekto veikla

Filaretų mokyklos kieme planuojama įrengti ekologišką, integruotą į unikalų mokyklos reljefą bei turimą dendrologinį taką, sporto zoną, kur mokiniai aktyviai galėtų praleisti savo laisvalaikį. Šiuo projektu siekiama:

 • Sudaryti sąlygas stiprinti vaikų emocinę ir fizinę sveikatą tenkinant mokinių poreikį judėti, žaisti ir bendrauti.
 • Motyvuoti vaikus kuo daugiau laiko praleisti lauke sukuriant saugią, unikalią, ekologišką aktyvaus laisvalaikio erdvę.
 • Įtraukti visą mokyklos bendruomenę bei Filaretų gatvės bendruomenę į fizinio aktyvumo skatinimo programą.
 • Inicijuoti vaikų kūrybines galias, siekiant turimas žinias apie sporto žaidimus, pritaikyti naujose erdvėse.
 • Ugdyti sąmoningus, aktyvius ir atsakingus bendruomenės narius, gerbiančius kitus asmenis, mokančius tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d., numatytas projekto tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Projekto „Leisk laisvalaikį aktyviai!“ įgyvendinimo etapai:

 • Sudaryta darbo grupė ir parengtas Filaretų mokyklos kiemo šlaito vizualizacijos projektas.
 • Įsigyta mediena bei kitos reikalingos medžiagos vizualizacijos projekte suplanuotoms erdvėms įrengti.
 • Filaretų mokyklos bendruomenės jėgomis vykdomi darbai ir konstruojamos į mokyklos kiemo šlaitą integruotos sporto bei laisvalaikio erdvės. Numatoma darbų pabaiga 2021 m. rugsėjo 1 d.

Gamtamokslinė laboratorija

Projekto tikslas

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Kuriame Lietuvos ateitį - EU projektai
Kuriame Lietuvos ateitį – EU projektai

Projekto partneriai

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ partneris yra Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto veikla

Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu beveik visos šalies mokyklos bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, bus rengiamos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių. Ugdant mokinių gamtamokslį/technologinį/inžinerinį raštingumą, septyneriuose Lietuvos miestuose (Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje) bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Centruose bus kuriamos standartizuotos (biologija-chemija, fizika-inžinerija, robotika arba gamtamokslinė ir mechatroninė/IT ) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos. Centruose numatoma organizuoti, formaliojo ugdymo užsiėmimus, neformaliojo vaikų švietimo projektus, mokytojų kompetencijos tobulinimo užsiėmimus.

Projekto trukmė

2018 m. – tęstinis.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas nijole.malinauskiene@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliniam ugdymui. Priemonių komplektas, dar vadinamas „Gamtamokslinė laboratorija“, sudarytas iš įvairių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio mikroskopo bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Įrengta laboratorija prieinama visų klasių mokytojams ir mokiniams.

Parengti 1-4 klasių pasaulio pažinimo veiklų aprašai projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Vedlys svetainėje.

Informatika pradiniame ugdyme

Projekto partneriai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijavo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir jį išbandyti dešimtyje mokyklų, tame tarpe ir Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje.

Projekto veikla

Džiaugiamės galėdami prisijungti prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuoto projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ bendruomenės.  Atrinktos mokyklos kartu su projekto komanda ir mokslininkų grupe kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

Projekto trukmė

2018 m. rugsėjo 1 d. – tęstinis

Projekto komanda

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos:

 • direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas nijole.malinauskiene@filaretai.lt
 • pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt
 • pavaduotoja ugdymui Jurgita Rasimavičienė, el. paštas jurgita.rasimaviciene@filaretai.lt
 • mokytoja Sigita Miškiniene, el. paštas sigita.miskiniene@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Mokyklos, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, kūrė ir išbandė mokomąją medžiagą, teikė siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijosi gerąja patirtimi.

Projektas rėmėsi 2016 metais LR švietimo ir mokslo ministerijos suburtos mokslininkų, mokytojų, švietimo ekspertų ir verslininkų darbo grupės parengtais Pradinio ugdymo informatikos bendrųjų programų metmenimis. Bendradarbiaujant švietimo bendruomenei, verslo ir visuomeninėms organizacijoms, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, buvo sukurtas Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektas ir parengta metodinė medžiaga, padedanti ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.

Dendrologinis takas

Projekto partneriai

Vilniaus Filaretų pradinė mokykla 2014 metų gegužės mėnesį laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyriaus Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Dendrologinis takas Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos teritorijoje“. Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto tikslas

Sukurti Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos teritorijoje gamtinę edukacinę erdvę, kuri būtų svarbi mokyklos bendruomenės gamtinio ir aplinkosauginio pažinimo kompetencijos plėtotei bei Vilniaus miesto gyventojų gamtinių žinių plėtotei, aplinkosauginiam ir gamtinio informavimo švietimui.

Projekto veikla

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros doc.dr. I. Prigodina – Lukošiene ir lektore Edita Meškauskaite, Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos teritorijoje kuriamas dendrologinis takas, kuriama gamtinė edukacinė erdvė, kuri  plėtoja mokyklos bendruomenės gamtinio ir aplinkosauginio pažinimo kompetencijas bei Vilniaus miesto gyventojų gamtines žinias, atlieka aplinkosauginį ir gamtinį informavimo švietimą.

Projekto trukmė

Nuo 2014 m. – tęstinis

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktorė Nijolė Malinauskienė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas nijole.malinauskiene@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos kiemo teritorijoje sukurtas unikalus dendrologinis takas, kuris suteikia galimybes pasaulio pažinimo pamokas vesti gamtinėje edukacinėje erdvėje. Dendrologinio take esanti informacinė medžiaga integruota į pažangią pasaulio pažinimo mokymo platformą „Išmanusis mokslininkas“.

Dendrologinio tako įrengimas Filaretų mokyklos mokiniams ugdymo procese suteikia įvairovės ir interaktyvumo pasaulio pažinimo pamokose. Mokiniai pamokose, kuriose integruojamos užduotys Dendrologiniame take, dirba labiau savarankiškai, mokytojai juos įgalina ieškoti informacijos ir atlikti užduotis patiems. Motyvuoti mokiniai norimą rezultatą pasiekia greitai, gilinasi į medžiagą, įsimena informaciją ilgam bei geba ją pritaikyti kasdieniniame gyvenime.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Projekto partneriai

Šiaurės šalių literatūros savaitė – tai Šiaurės ministrų tarybos, Šiaurės šalių asociacijos „Norden“ sąjungos bei „Norden i skolan“ („Mokykloms apie Šiaurės šalis“) organizuojama kasmetinė tradicinė šviesos ir knygos šventė.

Projekto tikslas

Tradicinė šviesos ir knygos šventė skirta priminti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikti progos vaikams ir suaugusiems susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, kviesti tamsiais vėlyvo rudens vakarais susiburti ir drauge persikelti į magišką knygų pasaulį. 

Projekto veikla

Šiaurės šalių literatūros savaitės metu tūkstančiuose bibliotekų, mokyklų bei kultūros įstaigų Šiaurės šalyse ir jų kaimyniniuose kraštuose bus organizuojami knygų skaitymai, parodos, pokalbiai, kiti kultūriniai renginiai.

Tamsiausiu metų laiku uždegsime žvakes ir skaitysime. Tai yra pagrindinė Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja. Pirmadienis yra didžioji skaitymų diena. Būtent tą dieną stengsimės pritraukti kuo daugiau dalyvių. Tuo pačiu metu įvairiomis kalbomis Šiaurės ir Baltijos šalyse daugiau kaip 2000 vietų skaitysime ištraukas iš Šiaurės šalių autorių knygų.

Šiaurės šalių literatūros savaitės metu rengiami skaitymai „Auštant“ (skaitymai vaikams ir paaugliams) ir „Sutemų valanda“ (skaitymai suaugusiems). Vieni rytiniai skaitymai skiriami patiems mažiausiems, kiti – jau ūgtelėjusiems.

Projekto trukmė

Projektas mokykloje vykdomas nuo 2008 m. Tęstinis.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos bibliotekininkė Ilona Skiparienė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas ilona.skipariene@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Filaretų pradinė mokykla puoselėja tradicijas ir 2020 metais, esant sudėtingai situacijai dėl paskelbto karantino, rado galimybes dalyvauti vaikų taip pamėgtame renginyje „Šiaurės šalių literatūros savaitė“. Šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitė kvietė vaikus, jaunuolius ir suaugusius pamąstyti apie tai, ką reiškia būti pasaulio piliečiu ir paieškoti savo vietos pasaulyje.

Šiaurės šalių literatūros savaitė skatina mus visus matyti pasaulį per literatūrą. Skaitymas suteikia mums fantastišką galimybę keliauti ir patirti pasaulį. Nepaisant to, kad esame skirtingose pasaulio vietose, mus visus suvienija bendra idėja ir buvimas tos pačios skaitymo bendruomenės dalimi.

Mūsų mokyklos iniciatyvių, nuostabių mokytojų Rimos Balčiūnaitės ir Birutės Balčiūnaitės dėka, vaikai visą savaitę skaitė autorės Kristin Roskifte kūrinį „Visi iki vieno“. „Visi iki vieno“ – šiuolaikiška paveikslėlių knyga. Originalus knygos pavadinimas „Alle sammen teller“ reiškia ir skaičiavimą drauge (aritmetikos pradžiamokslis), ir tai, kad mes visi iki vieno esame svarbūs ir vertingi. „Septyni su puse milijardo žmonių vienoje planetoje. Kiekvienas turime savo unikalią istoriją. Visi esame svarbūs, visi iki vieno. Ir vienas jų esi tu!“