Ugdymas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal
Bendrąja programą nustatytomis ugdymo turinio kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis
nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, aplinkos kūrimo
nuostatomis.

Formuojant mokyklos ugdymo turinį, t. y. numatant mokyklos mokinių pasiekimus ir
ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų,
pasiekimų vertinimo taikant nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų testus mokykloje
rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo.

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas .