Įtraukusis ugdymas

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas yra geros mokyklos kūrimas, t. y. prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtos „Įtraukties švietime gairės”).

Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas vyksta „apverstos piramidės“ principu. Pirmiausia vaiko mokymosi sunkumus pastebi mokytojas. Reaguodamas į sunkumus mokytojas koreguoja darbo klasėje organizavimą, ugdymo bei vertinimo metodus, mokomąją medžiagą. Esant poreikiui mokytojas kreipiasi į mokykloje esančius švietimo pagalbos specialistus ir į vaiko gerovės komisiją. Švietimo pagalbos specialistai dalyvauja pamokose, kartu su mokytojais ir tėvais priima sprendimus dėl tolimesnės mokymosi pagalbos. Esant poreikiui organizuojama švietimo pagalba tiek atskirai, tiek klasės aplinkoje.

Mokyklai matant, kad vaiko ugdymosi poreikiai yra tokie, kuriuos neaišku, kaip atliepti, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę tarnybą / švietimo pagalbos tarnybą (toliau – PPT/ŠPT). Pastaroji naudodamasi turimais pedagoginio psichologinio vertinimo instrumentais ir metodikomis nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir parengia išvadas bei rekomendacijas mokyklai. Mokykla remdamasi rekomendacijomis atitinkamai keičia ugdymo aplinkas ir ugdymo procesą.

Mokyklos aplinkos pritaikymas

Specialiosios klasės (skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams)Specialios erdvės mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui)Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams
NeturimePsichologo kabinete yra sensorinis įrenginys, socialinio pedagogo ir logopedo kabinetuose yra priemonių nusiraminimui, atsitraukimui.
Atskiros erdvės, skirtos tylai ir atsipalaidavimui, neturime.
Fizinė mokyklos aplinka nėra pritaikyta mokiniams, turintiems judėjimo negalią ar laikinų judėjimo apribojimų: ugdymas vyksta dviejuose pastato aukštuose, liftų, panduso nėra. Detalesnė informacija apie objektą čia.

Mokyklos bendruomenės pasirengimas

Švietimo pagalbos teikimo klausimais konsultuojamasi su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, Vaiko raidos centro specialistais bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriumi.

Plačiau apie patarimus ruošiantis įtraukiajam  ugdymui – Elektroniniame leidinyje-„Be streso–žingsnis įtraukiojo ugdymo link. Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis“

2024 m. vasario 19-20 d. mokytojai turėjo dviejų dienų mokymus: „UTA įtraukiojo ugdymo kontekste”.

Mokymų metu aptarėme:

  • Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano apžvalga.
  • Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas atnaujinus ugdymo turinį.
  • Tyrimais grįsti įtraukiojo ugdymo sėkmės veiksniai.

Mokymus vedė Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos vadovė Diana Jazukevičienė

Tęstinė profesinio tobulėjimo programa stažuotė Švedijoje „Įtraukusis ugdymas ir edukacinės inovacijos. Švedijos patirtis“ (VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras”) – dalyvavo mokyklos vadovas.

Mokyklos administracija, pedagogai, mokytojų padėjėjai  individualiai nuolat kelia kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo temomis.

Naudingos nuorodos:

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose. Rekomendacijos

Įtraukusis ugdymas – https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

Kultūra įtraukčiai įtrauktis kultūrai mokykloje

Įtraukiojo ugdymo link: įtraukusis ugdymas klasėje

Įtraukiojo ugdymo link: vertybės, požiūris ir susitarimai

Disleksijos sutrikimas:

Autizmas