Vaiko gerovės komisija

MŪSŲ TIKSLAS IR PASKIRTIS

 • SAUGUS VAIKAS.
 • PALANKI, SAUGI, DARNI MOKYMOSI APLINKA

PRINCIPAI, KURIAIS MES VADOVAUJAMĖS

PRIORITETAS – geriausi vaiko interesai:

 • Individualizavimas (atsižvelgiama į amžių, brandą, individualius poreikius, gebėjimus, artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes);
 • Visapusiškumas (sudaromos sąlygos veiksmingam įtraukiajam ugdymui, įvertinamas paslaugų ir pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą);
 • Konfidencialumas (informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai – ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims);
 • Ankstyvoji intervencija (kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą laiku);
 • Dinamiškumas (siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės poreikius);
 • Veiklos integralumas (rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė mokykloje);
 • Refleksyvumas (nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami Mokyklos tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje);
 • Bendradarbiavimas (vaiko gerovės Mokykloje kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba).

MOKYMOSI SĖKMĖ

 • Psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimas;
 • Rūpinimasis mokinių mokymosi sėkme;
 • Mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežasčių nagrinėjimas;
 • Rekomendacijų tėvams ir mokytojams teikimas.

PAGALBA

 • Pagalba sprendžiant mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, būdų pedagogams šiems santykiams gerinti siūlymas;
 • Vaikų elgesio taisyklių pažeidimų mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizė, šių problemų sprendimo būdų paieška;
 • Vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymo analizė;
 • Psichologinės pagalbos teikimas mokyklos bendruomenės nariams, atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui.

BENDRADARBIAVIMAS

 • Prevencijos, sveikatos stiprinimo programų organizavimas ir įgyvendinimą mokykloje;
 • Specialiųjų mokinių ugdymosi poreikių vertinimas, siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai teikimas;
 • Informacijos tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų teikimas.

MŪSŲ TEISĖS

 • Gauti iš mokyklos darbuotojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
 • Į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus (kuratorius), vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kt.);
 • Kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.

MŪSŲ VEIKLOS ŽINGSNIAI

PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ORGANIZAVIMAS

KRIZIŲ VALDYMAS

1 Gali būti informuojamos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas), prireikus – teritorinė policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą užtikrinanti institucija savivaldybėje.

2 Konsultuoti mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengti pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą.

ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMO(SI) IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO TVARKA

1 Siekdami išsamesnio įvertinimo, komisijos nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus. 2 Įvertinusi, kad tikslinga mokiniui pritaikyti bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi. 3 VGK pateikia PPT pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.

MOKYTOJŲ KREIPIMOSI Į VGK DĖL VAIKO ELGESIO SUNKUMŲ TVARKA

1 Ne vienkartinį, ne vienadienį, o kiek ilgiau užsitęsusį, pasikeitusį neigiama linkme vaiko elgesį. 2 Mokytojas su tėvais numato poveikio planą mokinio elgesio korekcijai. Mokinio elgesio korekcijos plano rengime galima pasitelkti mokyklos psichologą. Mokytojas stebi mokinį ir fiksuoja raštiškai visus mokinio elgesio pažeidimus. 3 Pasitarimo metu numato bendrą šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo planą mokinio elgesiui koreguoti. Rašomas VGK posėdžio protokolas, numatoma kito pasitarimo datą poveikio vaiko elgesiui aptarti. 4 Kai tėvai nori, kad mokykla laikytųsi rekomendacijų, jie turi jas pateikti mokyklos VGK.

AKTUALIOS NUORODOS