Kategorijos
Mokytojams Projektai Tėvams

Aš galiu!

Projekto partneriai

2017 m. spalio mėn. Vilniaus Filaretų pradinė mokykla laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus švietimo pažangos centro „Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo”  projekto konkursą, kurio lėšos bus skirtos  2017-2018 mokslo metų prioriteto „Mokinio individualios pažangos vertinimo stiprinimas” įgyvendinimui. Projektas finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas

Mokykloje vykdomo projekto „Aš galiu!”  tikslas – tobulinti individualios mokinių pažangos vertinimo sistemą pasaulio pažinimo pamokose, siekiant pagerinti socialinio ir gamtamokslinio ugdymo pasiekimus.

Projekto veikla

Šio projekto tikslams įgyvendinti mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vaikų menine studija „Diemedis”. Abiejų mokyklų kompetentingi mokytojai sieks parengti kokybišką, efektyvią ir naudingą mokinių individualios pažangos vertinimo sistemą. Mokyklose bus įdiegta virtuali platforma „Aš galiu!”, skirta vertinti ir įsivertinti mokinių gebėjimus ir kompetencijas.

Siekiant gerinti ugdymo kokybę, tobulinti ugdymo procesą, gerinti mokinių pasiekimus planuojamas projekto tęstinumas. Bendradarbiaujant su partneriais, sėkmės atveju, toliau tobulinsime individualios mokinių pažangos vertinimo sistemą, ją pritaikydami kitiems mokomiesiems dalykams (lietuvių k., matematikai, užsienio k., muzikai, šokiui ir t.t).

Projekto trukmė

2017 – 2018 mokslo metai. Tęstinis.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

2017 – 2018 mokslo metais buvo parengta mokinių pažangos įsivertinimo platforma „Aš galiu!” ir integruota į Eduka elektroninį dienyną.

2021 – 2022 mokslo metų veiklos planuose numatyta patobulinti mokinio individualios veiklos stebėsenos modelį bei platformą, integruojamą į naują elektroninį dienyną.