Kategorijos
Mokiniams Mokytojams Projektai

Aš – Lietuvos pilietis!

Projekto partneriai

Projekto „Aš – Lietuvos pilietis!” partnerė gidė Jūratė Petrušytė. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus labdaros ir paramos fondas „Filaretukai”.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba pasiekti nepasiekiamus ir auginti aktyvų ir sąmoningą Lietuvos pilietį.

Projekto veikla

Filaretų mokyklos VDM veiklos vyksta visose mokyklos klasėse. Pilietinis ugdymas pradinėje mokykloje – svarbi bendrojo ugdymo dalis, apimanti ne vien mokymo(si) turinį, bet ir visą mokyklos gyvenimą: jos mikroklimatą, ugdymo proceso organizavimą, neformalųjį ugdymą, mokyklos bendruomenės narių santykius, ryšius su vietos bendruomene. Socialinis-pilietinis ugdymas grindžiamas savęs paties ir kitų žmonių pažinimu ir pripažinimu, tolerancija, istorinės bei geografinės aplinkos tyrinėjimu, tautiškai ir pilietiškai aktyvia elgsena. Žmogaus socialumą, pilietiškumą, patriotizmą, įsipareigojimą savo artimiesiems, bendruomenei ir Tėvynei lemia asmens vertybių sistema. Šiuo projektu siekiame ugdyti šias vaikų vertybines nuostatas:

• nusiteikimą būti jautriam, atjaučiančiam bei pasirengusiam padėti klasėje, draugų grupėje, šeimoje ir santykiuose su artimaisiais;

• nuostatą asmeninius santykius, bendravimą ir bendradarbiavimą grįsti savitarpio supratimu, tarimosi ir susitarimo dvasia, taikiai spręsti iškylančius nesutarimus ir konfliktus;

• tolerantišką požiūrį į skirtybes: išvaizdos, pomėgių, gebėjimų ir kitus skirtumus;

• sąžiningumą, pareigingumą bei atsakomybę; pagarbų, tausojantį santykį su gamtine ir kultūrine aplinka; pagarbą savo tautos tradicijoms, religijai, kultūros paveldui;

• meilę gimtajam kraštui, pasiryžimą savo darbu prisidėti prie gimtojo krašto pažangos.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d., numatomas tęstinumas.

Projekto vadovas

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Jovita Vaivadaitė, tel. 8 (5) 215 4963, el. paštas jovita.vaivadaite@filaretai.lt

Projekto įgyvendinimas

Esant sudėtingai situacijai dėl pandemijos, moksleiviai netenka galimybių vykti į edukacines išvykas ir susipažinti su Lietuvos istorija, tautiškumo puoselėjimu bei socialiniais bendruomenės projektais. Mokyklos iniciatyva, panaudoję šiuolaikinių informacinių technologijų galimybes, rengsime vaikams virtualias ekskursijas į Lietuvos istorijos ir valstybingumo muziejus, tautinio paveldo muziejus, svarbias Lietuvos istorijai vietas. Šios veiklos yra tęstinumas ir pagilinimas žinių, kurias vaikai mokosi pamokų metu.